Privacyverklaring Fit met Vera

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Vera Lode. De eigenaresse van Fit met Vera Fit met Vera respecteert en beschermt de privacy van al haar klanten, die bij haar behandelt worden. Zij draagt er zorg voor dat alle klantengegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. Hiervoor is de eed afgelegd, aan welke iedere geregistreerde therapeut, zich dient te houden. Contactgegevens Fit met Vera, Vera Lode, V.ittersumstraat 91 8012TJ Zwolle, fitmetvera@outlook.com, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74234048 Persoonsgegevens Waarom ik jouw gegevens bewaar? Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnr., relatie nr. ziektekosten verzekering, medische achtergrond indien noodzakelijk en social- media accounts of andere zaken) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Fit met Vera. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. Verwerken persoonsgegevens Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nou kindercoaching, sportcoaching, of personal training) of welke dienst dan ook van Fit met Vera. Dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming. Beveiliging Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger of andere social media bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Ook is er camera toezicht. De beelden worden na een maand opgeschoond. Ik ben bij één goede, betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van de gegevens. Digitale en geschreven gegevens Als ik tijdens een behandeltraject, cursus, training iets over je opschrijf, opslaan in een beveiligde computer omgeving of bewaar van iets wat je bij mij maakte, bewaar ik dat in een afgesloten kast of computer met dubbel wachtwoord. En beheer zelf de sleutel / code en deze bewaar ik op een afgeschermde plek. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan. Termijnen waarop ik gegevens bewaar Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. En mijn persoonlijke verslaglegging (medische dossierplicht) van 15 jaar. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. Jouw rechten Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Dit kan via fitmetvera@outlook.com Mijn rechten Fit met Vera behoudt het recht op tussentijdse wijzigingen. En kan deze privacyverklaring t.a.t. aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

Algemene Voorwaarden Fit met Vera, gevestigd V.ittersumstraat 91 te Zwolle Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 74234048

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door Fit met Vera gedaan of aangedaan. In deze voorwaarden wordt Fit met Vera als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzonderheden van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Fit met Vera of haar/ zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar/ hem schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij anders is overeengekomen is Fit met Vera gehouden haar/zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3. Afspraken Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Fit met Vera zijn niet bindend, voor zover ze door de directeur van het bedrijf van Fit met Vera niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn dit in verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Fit met Vera ingehuurd personeel van derden of ZZP-ers.

Artikel 4. Overeenkomst De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden, wordt eerst bindend voor Fit met Vera door haar/zijn schriftelijke bevestiging. Elke met Fit met Vera aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Fit met Vera van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, uitsluitend ter harer/zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat zo nodig Fit met Vera informatie betreffende haar/hem opvraagt. Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Fit met Vera bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Fit met Vera niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan, tenzij Fit met Vera of diens directeur (indien dit niet dezelfde persoon is) daarmee akkoord gaat.

Artikel 5. Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden Fit met Vera aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden, wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden, laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Fit met Vera onverlet. Algemene voorwaarden worden slechts Fit met Vera aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via inkoopvoorwaarden.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten. Op alle door Fit met Vera verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten, behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fit met Vera. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Fit met Vera en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.  Onverminderd het recht van Fit met Vera om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7. Verplichtingen van Fit met Vera. Fit met Vera is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Fit met Vera zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en de wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap of nieuwste inzichten. Fit met Vera behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fit met Vera zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Fit met Vera verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of haar/zijn gevolmachtigde te verstrekken. Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever De opdrachtgever zorgt ervoor dat Fit met Vera tijdig kan beschikken; • Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals toestemming van BIG geregistreerde deskundigen), zo nodig in overleg met Fit met Vera. • Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden. • Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en andere benodigdheden. • Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; deze moeten binnen 25 meter aanwezig zijn. Fit met Vera stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en de diagnose en behandeling van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Fit met Vera te stoppen. Fit met Vera respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Fit met Vera stelt geen medische diagnoses. Dit artikel is ook van toepassing op gegeven behandelvoorschriften van de apotheek. De opdrachtgever is verplicht om, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever, zonder aanspraak op vergoeding water, gas en elektriciteit ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Fit met Vera voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient zij/hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Fit met Vera door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Fit met Vera het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. De opdrachtgever dient Fit met Vera van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien. Artikel 9. Uitbesteding werk aan derden Opdrachtgever geeft Fit met Vera toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. Artikel 10. Prijzen Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie van de overeengekomen transactie meer dan 5% bedraagt, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Artikel 11. Materialen Tenzij anders is overeengekomen wordt van de goederen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Fit met Vera geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring. Artikel 12. Meer en minderwerk Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk is opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. Fit met Vera te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar/zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 13. Annuleren Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is zij/hij verplicht de door Fit met Vera reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is zij/hij gehouden tot een volledige vergoeding jegens Fit met Vera van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Fit met Vera als schadeloosstelling verschuldigd zijn, het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Fit met Vera te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Fit met Vera zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Fit met Vera schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 14. Opleveringstermijnen De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Fit met Vera schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Fit met Vera geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen, voor zijn rekening en risico, te zijner beschikking opgeslagen. Artikel 15. Klacht Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Fit met Vera terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Fit met Vera wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek opgemerkt hadden kunnen worden, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren. Fit met Vera dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Indien de klacht naar het oordeel van Fit met Vera juist is, zal Fit met Vera hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Artikel 16. Aansprakelijkheid Fit met Vera is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: • Overmacht, zoals verder in art. 17 van deze voorwaarden is omschreven; • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; • Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; • Enige andere van buiten afkomende oorzaak. Fit met Vera is aansprakelijk, voor zover haar/zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan materieel en goederen, voor zover ontstaan door schuld van Fit met Vera of van heb die door Fit met Vera te werk zijn gesteld op de aan Fit met Vera opgedragen werk(en). Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Fit met Vera is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever. Fit met Vera is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. Ontstaan doordat Fit met Vera is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en/of psychische aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden en/of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding. Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever. Fit met Vera is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Artikel 17. Overmacht Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Fit met Vera of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Fit met Vera, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Fit met Vera, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Fit met Vera overmacht op, die Fit met Vera ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van welk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding, van welk aard of hoe ook genaamd, kan doen gelden. Fit met Vera is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te harer/zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud Zolang Fit met Vera geen volledige betaling heeft ontvangen inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van Fit met Vera. Indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd, heeft Fit met Vera het recht de goederen terug te vorderen en tot zich te nemen. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang zij/hij niet aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal zij/hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal in geval van wanprestatie van de opdrachtgever Fit met Vera het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Fit met Vera eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of haar/zijn faillissement wordt aangevraagd, indien zij/hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, haar/zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, haar/zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien zij/hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Fit met Vera op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Klaar voor de start?
Vraag vrijblijvend een intakegesprek aan
Contact